NanoBioFaces grupe istražuje i otvara nove putove za učinkovitije i sigurnije nanosustave primjenom pristupom Sigurnog i održivog dizajna (SSbD).

Naša istraživanja usmjerena su na nano-bio sučelje u svrhu identificiranja mogućnosti i rizika nanomaterijala u ranoj fazi razvoja. Naše glavne aktivnosti uključuju:

  1. integraciju postojećeg znanja radi prevladavanja nepoznanica koje usporavaju razvoj nanomedicine;
  2. razvoj i validaciju znanstveno utemeljenih i regulatorno relevantnih pristupa za podršku inovativnim nanoproizvodima sukladno SSbD pristupu;
  3. primjenu, optimizaciju, standardizaciju i validaciju naprednih analitičkih, bioloških i računskih alata i metoda koje se temelje na mehanističkim načelima, smanjenoj uporabi eksperimentalnih životinja, velikoj propusnosti i analizi visokog sadržaja;
  4. uspostavljanje praktičnog, robusnog, lakog za korištenje i isplativog metodološkog okvira za procjenu rizika nanomaterijala.

Naša stručnost proizlazi iz multidisciplinarnog okruženja koje uključuje kemiju, biokemiju, molekularnu biologiju, toksikologiju, procjenu rizika i regulatornu znanost. Kombiniranjem eksperimentalnih i računskih alata stvaramo pouzdan i robustan pristup za ocjenu kvalitete, učinkovitosti i sigurnosti nanomaterijala. Naša platforma za testiranje, temeljena na naprednoj biokemiji, imunologiji, toksikologiji, molekularnoj i staničnoj biologiji, doprinosi bržoj i učinkovitijoj procjeni rizika i donošenju regulatorno relevantnih odluka o inovativnim nanoproizvodima.