Službena web-stranica: nanobiofaces.imi.hr

Akronim projekta: NanoPasS

Trajanje projekta: Siječanj 2018. – Prosinac 2019.

Austrijski koordinator projekta: Izv. Prof. Roblegg, Eva, Mag.pharm. Dr.rer.nat. University of Graz, Institute of Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmaceutical Technology and Biopharmacy, Austrija

Hrvatski koordinator projekta: Dr. sc. Ivana Vinković Vrček, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

Odobreno od: OeAD-MZO granting scheme

Projekt partneri:

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

University of Graz, Institute of Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmaceutical Technology and Biopharmacy, Austrija

Sažetak: Smatra se da istraživanje i razvoj u području novih nanomaterijala imaju ogroman ekonomski potencijal za nove lijekove i medicinske tretmane, elektroniku, sanaciju okoliša ili površinske tretmane. Nanočestice srebra (AgNP) pripadaju najkomercijaliziranijim nanomaterijalima na bazi metala zbog svojih izvrsnih biocidnih svojstava. AgNP su ugrađeni u sve veći broj potrošačkih proizvoda uključujući tekstil, proizvode za osobnu njegu, tretmane vode i razne medicinske proizvode i proizvode za njegu rana. Stoga raste interes za razvoj proizvoda koji sadrže nanosrebro, a koji bi mogli biti korisni u patološkim stanjima povezanima s povećanim rastom bakterija i upalom. Međutim, sve veća uporaba AgNP-ova izaziva zabrinutost u pogledu nanosigurnosti u pogledu mogućih štetnih učinaka na zdravlje. Trenutačno postoje praznine u znanju o interakcijama s biološkim barijerama, točnije o (intrinzičnoj) toksičnosti, stupnju apsorpcije i biološkoj distribuciji AgNP ili Ag iona. Međutim, odnos između bioloških barijera i nanočestica (NP) uzimajući u obzir fizikalno-kemijska svojstva bitan je za održivi razvoj i sigurnu upotrebu AgNP u medicinskim i potrošačkim proizvodima. Stoga nam je cilj razviti temeljno razumijevanje uloge svojstava funkcionalnih čestica na njihov farmakokinetički profil AgNP kao glavni rezultat projekta. S obzirom na veliki obujam proizvodnje AgNP-ova i trenutnu europsku regulativu o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), predloženi projekt mora se pokrenuti kako bi se riješile postojeće praznine u znanju potrebne za stratešku procjenu rizika nanomaterijala na bazi metala.