Novosti

Imenovanje dr. Vinković Vrček u EFSA Scientific Network

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu imenovala je dr. Ivanu Vinković Vrček kao hrvatskog predstavnika u Znanstvenu mrežu Europske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA). Dr. Vinković Vrček predstavljat će Hrvatsku u odboru za procjenu rizika nanotehnologije u hrani za ljude i životinje (EFSA Scientific Network on Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed).

Obrana doktorskog rada Barbare Vuković

Dr. sc. Barbara Vuković, spec. med. biochem. uspješno je obranila doktorski rad koji je izrađen na HRZZ projektu NanoFaceS “Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje” (HRZZ-IP-2016-06-2436) pod komentorstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček, mag. med. biochem. i mentorstvom prof. dr. Vatroslava Šerića, spec. med. biochem. Obrana disertacije održana je 14.5.2021. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Nastavi čitati “Obrana doktorskog rada Barbare Vuković”

Obrana doktorskog rada Marije Milić

Dr. sc. Marija Milić, spec. med. biochem. uspješno je obranila doktorski rad koji je izrađen na HRZZ projektu NanoFaceS “Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje” (HRZZ-IP-2016-06-2436), pod komentorstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček, mag. med biochem. i mentorstvom prof. dr. sc. Vatroslava Šerića, spec. med. biochem. Obrana je održana 14.5.2021. na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Dr. Milić je uspješno obranila disertaciju pod naslovom i time završila poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo stječući titulu doktorice znanosti.

Nastavi čitati “Obrana doktorskog rada Marije Milić”

Početak projekta Phoenix

11 projektnih partnera iz područja znanosti i industrije ujedinili su se s misijom stvaranja otvorenog inovativnog testnog sustava za nano-farmaceutike, kreirajući projekt Phoenix – Pharmaceutical Open Innovation Test Bed for Enabling Nano-pharmaceutical Innovative Products. Phoenix projekt financira istraživački program Europske Unije Obzor 2020, a cilj mu je razvijanje tržišnih usluga za razvoj, ispitivanje, procjenu sigurnosti, proizvodnju i komercijalizaciju nano-farmaceutika.

Nastavi čitati “Početak projekta Phoenix”

Nano2Clinic webinar

Dana 17.2.2021. u 16 sati održat će se prvi webinar COST akcije CA17140 Nano2Clinic. Webinar će se sastojati od trening prezentacije profesora Lajosa Balogha “Manuscript preparation and publications – the basics”, i seminara mlade istraživačice Rinee Barbir “Steady-state fluorescence quenching method for evaluation of nano-bio interactions”. Više detalja na službenoj stranici Cost akcije.

Obrana teme disertacije – K. Ilić

Dana 2.2.2021. u 13 sati održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Krunoslava Ilića, pod naslovom “Procjena zajedničkog djelovanja nanočestica srebra i polistirena na modelne stanične linije imunološkog sustava“. Mentori doktoranda Ilića su dr. sc. Ivan Pavičić i izv. prof. dr. sc. Petra Turčić. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: izv. prof. Anita Hafner, doc. dr. sc. Tin Weitner i dr. sc. Dragomira Majhen.

Lara Zorić – dobitnica Rektorove nagrade

Studentica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Lara Zorić, dobitnica je Rektorove nagrade u ak. god. 2019./2020., a nagrađena je u kategoriji A za indvidualni znanstveni rad “Razvoj i validacija HPLC-FD metode za istovremeno određivanje metabolita doksorubicina u urinu štakora”.

Rad je izrađen u okviru istraživačkog projekta „Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala“ (SUPeRNANO, IP-2018-01-6910) i projekta „Siguran pristup za razvoj nano-sustava za ciljanu isporuku lijekova u mozak-SENDER(HRZZ-PZS-2019-02-4323) koje financira Hrvatska zaklada za znanost, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom dr. sc. Ruže Frkanec, znanstvene savjetnice uz komentorstvo doc. dr. sc. Davora Šakića sa Zavoda za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras nagradio je ukupno 174 rada u pet kategorija, što je vrlo veliki uspjeh za studenticu kojoj ovim putem čestitamo i nadamo se daljnjoj suradnji.

POPIS IMENA DOBITNIKA REKTOROVE NAGRADE ZA AK. GOD. 2019./2020.

Poruku rektora povodom dodjele Rektorovih nagrada možete pronaći na linku.

Hvala Mandis Pharm

Istraživački tim NanoFaceS projekta, na čelu s voditeljicom dr. Ivanom Vinković Vrček, zahvaljuje Mandis Pharm ljekarnama na velikodušnoj donaciji. Financijska sredstva donirana od strane Mandis Pharma uložena su u nabavu novog inkubatora za uzgoj staničnih kultura, čime je omogućen uspješan nastavak rada na projektu.

Doktorandi u laboratoriju pokraj novog inkubatora.

Obrana teme disertacije – B. Pem

Dana 7.7.2020. u 12 sati održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Barbare Pem, pod naslovom “Mehanizam interakcije endogenih biotiola s nanočesticama zlata i srebra”. Mentori doktorandice su dr. sc. Ivana Vinković Vrček i prof. dr. sc. Valerije Vrček. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Mario Jug, doc. dr. sc. Ivana Perković i dr. sc. Robert Vianello.